Tuesday, December 16, 2008

Reklaamplakat

Koostage oma näidendi reklaamplakat või kava.

Vt google.com näidiseid (pildid - lavastuse plakat).

Küsimuste koostamine

Koosta loetud katkendi kohta 5 küsimust, nii et kahele küsimusele leiaks vastuse otseselt tekstist, kahele küsimusele vastamine nõuaks arutlus- või järeldusoskust (nt miks? või mis põhjusel? küsimused) ja üks küsimus seoks teksti mõne muu loetud teose või probleemiga ühiskonnas või laste elus.
Kopeeri need küsimused nimekirjas endale järgneva õpilase koduse töö kommentaaridesse. Viimane õpilane esitab küsimused nimekirja esimesele.
Vastake esitatud küsimustele oma ajaveebis.

Tuesday, December 9, 2008

Näidend

Loe läbi kirjanduse õpikust lk 64-71 näidendi "Kaotajad" katkend.
Koosta kaaslasega GoogleDocsis lühinäidend.

Töö käik:
1. Valige näidendi teema (probleem).
2. Koostage tegelaste nimekiri.
3. Mõelge välja näidendi süžee ehk sündmustik.
4. Pange tekst dialoogivormis kirja. Ärge unustage remarke ehk selgitavaid märkusi!

Monday, December 8, 2008

Veaohtlikud käändsõnavormid

1. Kirjuta ajaveebi need sõnad ainsuses!

palitud – kellad – ahjud – pudrud – kohvid – reisid – pildid – kapid – kaaned – küüned – nukud – pluusid – alasid – kehvad

2. Tee punaseks see sõna, mis ei sobi tähenduselt teiste hulka!
südi tragi tarmukas energiline kohtlane
väle nobe sõge vilgas kärmas
ruuge range karm kalk vali
jäine ruske vinge kõle külm
mõru mõrkjas kirgas kirbe kibe
kõrk sume ülbe upsakas uhke
kasin võluv hurmav oivaline hunnitu

3. Selgita, mida punased sõnad tähendavad ning moodusta nendega laused.

Tuesday, December 2, 2008

Noorsoojutu kommentaar

Loe läbi nimekirjas endale eelneva ja järgneva õpilase noorsoojutt ning kirjuta tema jutu alla kommentaari:
 1. Kas tegemist on noorsoojutuga? Kas jutt kõneleb noortele olulistest teemadest?
 2. Kas oli huvitav lugeda? Miks?
 3. Kas leidsid õigekirjavigu? Milliseid?
 4. Kas tekst on jagatud lõikudeks ja joondatud sirgelt?
 5. Üldhinnang: milliseid soovitusi annaksid, mida kiidaksid?

Monday, November 24, 2008

Kontrolli tehtud tõlget!

Kontrolli autori originaalteksti põhjal, kui õigesti oskasid katkendit "tõlkida" kirjakeelde. Millised vead töös esinesid? Kirjuta siinse postituse kommentaari, kuidas said tõlkega hakkama, missugused vead esinesid ja mida üldse arvad niisugusest arvutikirjaviisist.


Ei ema ega isa ole veel koju jõudnud. Ann viib koolikoti oma tuppa ja läheb mõttesse vajunult kööki. Ta on väsinud nendest saladustest ja intriigidest, mida viimasel ajal üle mõistuse kokku kipub kuhjuma. Mis on teoksil Gregoril ja Martenil? Mis põrguma äri see on, mida nad ajavad, miks on Marten nüüd selline imelik, mis lugu nende rahadega on? Miks ta algul laseb Gregorile öelda, et raha ei saa, siis aga lõpuks annab ikka järele? Pealegi on Annil hirm, hirm oma sõprade pärast: millesse nad küll ennast mässinud on, mis tüüpidega see äri neil küll käib, et nüüd lausa nende elu ohus on? Mõte, et Gregor võiks surma saada, ajab tal kõhus kõik keerama. Appi!

Ta kõnnib närviliselt mööda korterit ringi. Neil on abi vaja, see on selge. Kellegagi peaks rääkima, kellegagi aru pidama, mõne täiskasvanuga, kes ehk sedasorti asjadest rohkem teab – aga kellega? Villem on kaugel, Võsul, ja telefoniga seda juttu ei aja. Emal on niigi siiber nende viimase aja seiklustest ja pealegi vaevalt ta mõikab midagi taolisest äriajamisest. Peale kõige muu võib ema reageerida täiesti ettearvamatult, näiteks kohe politseisse tormata ja teatada, et tema tütre sõpru plaanitakse mõrvata. Isa? Mida teab sellistest asjadest pangatöötaja? Ja mida ta üldse teha saaks?

Släng ja kirjakeel

Suulisel kõnel ja slängikeelel on teistsugused reeglid kui kirjakeelel. Pane järgmine arvutislängis kirjutatud tekst korrektsesse kirjakeelde, järgides õigekirja põhimõtteid, kirjavahemärkide kasutamist jne. Saadud tekst publitseeri oma ajaveebis.2y hihii 2ma ega aamh.. iza 0lee yyy! w22l k0ju jõudnud . ann wiib k00lik0ty icic 0ma tuppa (6) ja läheb mõttezzee wajunult kööky . hihhii ta 0n wäzinud n2nd2zt zaladuztezt ja intriigidezt , :D:D:D:D:D:D mida wiimaz2l yyy! ajal ül22 mõiztuzee ici k0kq kipub qhjuma . miz 0n t20xil gr2g0ril hihii ja martenil 22??? miz põrguma äry hihii z222 0n , mida nad ajawad (6) , mix 0n icc mart2n nüüd z2llin22 im2lik , hihii miz lugu nendee rahadega 0n 22??? mix ta algul hihii laz2b greg0rilee ö2lda , 2t raha ey zaa aamh.. , ziiz aga lõpux annab ikka jär2l22 22??? hihii pealegy 0n annil hirm , hirm 0ma zõpradee (6) pärazt : kammoon millezzee nad küll (A) 2nnazt mäzzinud 0n , icic miz tüüpid2ga zeee :$ äry n2il küll käib nagu , 2t nüüd lauza nendee elu 0huz 0n :D:D:D:D 22??? mõtee , (6) 2t greg0r wõix zurma eee.. zaada , ajab tal kõhuz kõik keerama . hihhii appy aamh.. ! ta kõnnib närwiliz2lt mööda k0rterit (6) ringy . neil 0n :D:D:D:D:D:D aby waja , zeee 0n zelgee . icc kellegagy peax rääkima , kammoon kellegagy aru kammoon pidama , mõnee täizkazwanuga , k2z 2hk :D:D:D:D:D:D z2daz0rty azjad2zt r0hk2m aamh.. teab – aga kellega 22??? willem 0n kaug2l , hihhii wõzul , icc ja t2l2f0niga zeda icic juttu 2y aja . emal 0n niigy eee.. ziiber nendee ici wiimaz22 aja z2ikluzt2zt ja p2al2gy waewalt ta mõikab icc midagy ta0lizezt äriajamizezt hihhii . pealee kõigee ici muu wõib ici 2ma reageerida nagu täi2zty ettearwamatult , näitex :D:D:D:D:D:D k0hee p0litzeizzee t0rmata ja (6) t2atada , 2t tema tütree zõpru plaanitax22 aamh.. mõrwata . iza 22??? mida aamh.. t2ab zelliztezt ici azjadezt pangatöötaja 22??? ja mida ta eee.. üldzee teha kammoon zaax 22???

Noorsoojutt

Sirvi läbi klassikaaslaste ajaveebid ning otsi noorsoojutu märksõnaskeemide seast endale meelepärane. Kopeeri see oma ajaveebi, kirjutades skeemi alla ka autori nime. Koosta märksõnade põhjal noorsoojutt, mida saaks avaldada ka näiteks koolilehes.

Kodune ülesanne

 1. Uuri välja viimastel aastakümnetel noorte slängi tulnud sõnade tšillima, hängima, cool, look, trend, image tähendus. Mida tähendavad need eesti noorte slängis? Kuidas saavad Sinu vanemad nende sõnade tähendusest aru? Kirjuta mõiste selgitused (sõnaraamatu tähendus, noorteslängis tähendus, vanemate arusaam) oma ajaveebi.
 2. Siinse postituse kommentaari kirjuta vähemalt 5 lausega, kuidas suhtud selliste sõnade tarvitamisse ja kas nende sõnade kasutuselevõtt on vajalik või mitte.

Tuesday, November 18, 2008

Süžee kava

Mõtle välja ühe toreda ja põneva noorsooainelise teose (romaan, jutustus, näidend) süžee ning koosta mindmapi abil märksõnaskeem. Märksõnad võiksid olla nt teemad, tegelased, aeg, koht, sündmused (algus, kesksed sündmused, lõpp), probleemid.

Monday, November 10, 2008

Jutustuse "Priska" analüüs

Koosta märksõnaskeem - http://www.text2mindmap.com/, kus analüüsid katkendit Merje Otova jutustusest "Priska". Kasuta märksõnadena järgmiseid punkte: jutustaja, tegelased, peategelane, aegruum, süžee, ainestik, probleemistik.

Võta aluseks kirjanduse õpikust skeem leheküljelt 45.

Esitluse kontroll ja ülespanek

Vaata üle, kas esitlus on korrektne: teksti suurus vähemalt 28, kirjaviis Normal, iga pildi all pildiallkiri, esitluse lõpus kasutatud allikate nimekiri.
Kui kõik on korras, võid esitluse publitseerida. Selleks kliki share-nupule ja vali Publish/embed ning publitseeri dokument (Publish document).
Selleks, et panna esitlus ajaveebi, kopeeri HTML-kood, võta ajaveebis uus postitus ning kleebi sinna kood.

Monday, November 3, 2008

Noorsoojutu esitlus

Koosta koos sõbraga google.docs-i esitlus ühe noorsoojutu kohta. Esitluses peavad olema järgmised lehed: teose autor ja tema lühitutvustus, tegevusaaeg ja -koht, teose teema, tegelased (pea- ja kõrvaltegelased), tegelaste iseloomustus, peamised sündmused, teose eripära, hinnang teosele.

Tuesday, October 21, 2008

Koomiksi tegemise juhend

 1. Klõpsa signup ja loo endale konto.
 2. Pärast konto loomist ja sisselogimist klõpsa nupule Create.
 3. Vali, mitmeosalist koomiksit tahad teha ning klõpsa Continue to Step 2.
 4. Vali koomiksi kujundus ja klõpsa Continue to Step 3.
 5. Lisa oma arvutist pildid: Upload - Browse... - otsi üles pilt - Open - Upload. Gallery alt leiad kõik oma üleslaetud pildid.
 6. Kujunda koomiks: vali paneel, mida soovid kujundada, lisa pilt, lisa lohistades jutumullid tekstiga, muuda vajadusel teksti omadusi (Font, Size), soovi korral lisa objekte (fun stuff).
 7. Salvesta koomiks, klõpsates nupule Save.
 8. Pane koomiksile pealkiri, lisa kirjeldus (Description) ja märksõnad (Tags) ning vajuta nupule Save.
 9. Pane koomiks oma ajaveebi. Selleks klõpsa Post To ning kopeeri Embed code. Mine oma ajaveebi, ava uus postitus, klõpsa Edit Html ning kleebi sinna kood.

Monday, October 20, 2008

Noorsookirjandus 1. Külasta mõnda Interneti raamatupoodi ning koosta kahekümnest raamatust koosnev noorsookirjanduse nimekiri. Pane raamatud autorite nimede alusel tähestiku järjekorda. Vaat ka erb.nlib.ee; nlib.ee, raamatukoi.ee.

 2. Mõtle välja ühe toreda ja põneva noorsooainelise teose (romaan, jutustus, näidend) süžee ning koosta mindmapi abil märksõnaskeem. Märksõnad võiksid olla nt teemad, tegelased, aeg, koht, sündmused (algus, kesksed sündmused, lõpp), probleemid.

Tuesday, October 7, 2008

Ajakirjanduse sünd

 • Leia aadressilt http://et.wikipedia.org/wiki, mis ajalehest ja millal sai alguse järjepidev eestikeelne ajakirjandus.
 • Otsi leheküljelt http://dea.nlib.ee/ väljaannete nimekirjast üles esimese järjepideva ajalehe nimi ja ava ilmumisaja järgi õige lehekülg.
 • Kirjuta oma ajaveebi ülevaade eesti ajakirjanduse alguse kohta (autor, aeg, koht, lehe nimi) ning pane lehe esimene tervitus tänapäevasesse keelde.
 • Võta oma sõnadega kokku, millised olid toonased ajalehe väljaandmise eesmärgid ja millised on tänapäeval.
 • Illustreeri ajakirjanduse sünni kokkuvõte sobiva fotoga. Materjali alla pane kindlasti kirja kasutatud allikad (Interneti-aadressid).

Monday, September 22, 2008

Ülesanne 1

Otsi Internetist materjali Margus Kasterpalu kohta ning kirjuta oma ajaveebi 5 lausega, kes ta on, millega tegeleb jms. Lisa teksti kõrvale ka pilt.
Oma foto ja teksti alla pane kindlasti viide, kust sa seda informatsiooni said (nt Interneti aadress).

Ülesanne 2

Koosta Margus Kasterpalu (õp lk 24-27) ja iseenda kohta võrdlev märksõnaskeem, mille peamised märksõnad on järgmised: poiste mängud, õed-vennad, naabrid, armumine, naljakad juhtumid, lugemine, hirmud, koolitee, uus kool, ulakused koolis, eeskujud, sõbrad, huvid.

Juhend märksõnaskeemi koostamiseks

1. Ava Internetis lehekülg aadressil http://www.text2mindmap.com/
2. Mõistekaarti Kasterpalu ja enda kohta hakkad looma vasakpoolses kastis. Kastis on aastaegade mõistekaardi tegemise näide.
3. Kirjuta "Months of the year" asemel üks meie mõisteskeemi tähtsaim märksõna "MARGUS KASTERPALU".
3. Teise astme märksõna jaoks vii kursor järgmisele reale ning tee TAB-klahviga taandrida, nt kirjutad sõna "Spring" asemele "poiste mängud".
4. Järgmise taseme jaoks tuleb taas järgmisele reale minna ning liikuda nooleklahviga paremale, nt kirjutad "Marchi" asemel "peitus".
5. Korda jälle sama tegevust - mine uuele reale ning liigu TAB-klahviga paremale. Too välja 2-3 poiste mängu. Kuna need on ühe astme märksõnad, tuleb need täpselt üksteise alla kirjutada.
6. Jätka sama enda märksõnaga, kusjuures arvesta, et sinu nimi peab olema samal tasemel märksõnaga "Margus Kasterpalu".
7. Too välja oma peamised mängud.
8. Kui skeemi põhi on valmis, vajuta kasti alla olevale nupule "Convert to Mind Map".
9. Tekkinud skeemi tuleb hakata kujundama - selleks vajuta parempoolses kastikeses olevale nupule "Freeze map" ning skeem tardub ega ole enam n-ö vedel.
10. Nüüd saad hakata skeemil märksõnu oma tahtmist mööda sättima, vedades parema hiireklikiga märksõna soovitud kohta.
11. Järgmiseks vali kirja värv ja suurus - klikates nupule "Font", vali "Font colori" alt endale meelepärane värv ja "Font Size´i" alt sobiv suurus.
12. "Colorsi" alt leiad märksõnade tausta jaoks sobivad värvid - vali, kuidas kasutada värvi, nii et eri taseme märksõnad hästi välja paistaksid.
13. Vali sobiv joonte laius ja värv ("Line color" ja "Line width").
14. Enne salvestamist vajuta kindlasti klaviatuuril klahvile "Print Scrn SysRq" - kui salvestamine ei õnnestu, jääb sul ekraanikoopia alles.
15. Alles nüüd vajuta nupule "Save map..." ning salvesta skeem oma kausta.
16. Kui salvestamine ei õnnestu, vajuta "Start" nupule ning ava programm IrfanView ning kleebi ekraanipilt.
17. Skeemi saad soovi korral ka väiksemaks lõigata.
18. Märksõnaskeem riputa pildina oma ajaveebi.