Monday, November 24, 2008

Kontrolli tehtud tõlget!

Kontrolli autori originaalteksti põhjal, kui õigesti oskasid katkendit "tõlkida" kirjakeelde. Millised vead töös esinesid? Kirjuta siinse postituse kommentaari, kuidas said tõlkega hakkama, missugused vead esinesid ja mida üldse arvad niisugusest arvutikirjaviisist.


Ei ema ega isa ole veel koju jõudnud. Ann viib koolikoti oma tuppa ja läheb mõttesse vajunult kööki. Ta on väsinud nendest saladustest ja intriigidest, mida viimasel ajal üle mõistuse kokku kipub kuhjuma. Mis on teoksil Gregoril ja Martenil? Mis põrguma äri see on, mida nad ajavad, miks on Marten nüüd selline imelik, mis lugu nende rahadega on? Miks ta algul laseb Gregorile öelda, et raha ei saa, siis aga lõpuks annab ikka järele? Pealegi on Annil hirm, hirm oma sõprade pärast: millesse nad küll ennast mässinud on, mis tüüpidega see äri neil küll käib, et nüüd lausa nende elu ohus on? Mõte, et Gregor võiks surma saada, ajab tal kõhus kõik keerama. Appi!

Ta kõnnib närviliselt mööda korterit ringi. Neil on abi vaja, see on selge. Kellegagi peaks rääkima, kellegagi aru pidama, mõne täiskasvanuga, kes ehk sedasorti asjadest rohkem teab – aga kellega? Villem on kaugel, Võsul, ja telefoniga seda juttu ei aja. Emal on niigi siiber nende viimase aja seiklustest ja pealegi vaevalt ta mõikab midagi taolisest äriajamisest. Peale kõige muu võib ema reageerida täiesti ettearvamatult, näiteks kohe politseisse tormata ja teatada, et tema tütre sõpru plaanitakse mõrvata. Isa? Mida teab sellistest asjadest pangatöötaja? Ja mida ta üldse teha saaks?

Släng ja kirjakeel

Suulisel kõnel ja slängikeelel on teistsugused reeglid kui kirjakeelel. Pane järgmine arvutislängis kirjutatud tekst korrektsesse kirjakeelde, järgides õigekirja põhimõtteid, kirjavahemärkide kasutamist jne. Saadud tekst publitseeri oma ajaveebis.2y hihii 2ma ega aamh.. iza 0lee yyy! w22l k0ju jõudnud . ann wiib k00lik0ty icic 0ma tuppa (6) ja läheb mõttezzee wajunult kööky . hihhii ta 0n wäzinud n2nd2zt zaladuztezt ja intriigidezt , :D:D:D:D:D:D mida wiimaz2l yyy! ajal ül22 mõiztuzee ici k0kq kipub qhjuma . miz 0n t20xil gr2g0ril hihii ja martenil 22??? miz põrguma äry hihii z222 0n , mida nad ajawad (6) , mix 0n icc mart2n nüüd z2llin22 im2lik , hihii miz lugu nendee rahadega 0n 22??? mix ta algul hihii laz2b greg0rilee ö2lda , 2t raha ey zaa aamh.. , ziiz aga lõpux annab ikka jär2l22 22??? hihii pealegy 0n annil hirm , hirm 0ma zõpradee (6) pärazt : kammoon millezzee nad küll (A) 2nnazt mäzzinud 0n , icic miz tüüpid2ga zeee :$ äry n2il küll käib nagu , 2t nüüd lauza nendee elu 0huz 0n :D:D:D:D 22??? mõtee , (6) 2t greg0r wõix zurma eee.. zaada , ajab tal kõhuz kõik keerama . hihhii appy aamh.. ! ta kõnnib närwiliz2lt mööda k0rterit (6) ringy . neil 0n :D:D:D:D:D:D aby waja , zeee 0n zelgee . icc kellegagy peax rääkima , kammoon kellegagy aru kammoon pidama , mõnee täizkazwanuga , k2z 2hk :D:D:D:D:D:D z2daz0rty azjad2zt r0hk2m aamh.. teab – aga kellega 22??? willem 0n kaug2l , hihhii wõzul , icc ja t2l2f0niga zeda icic juttu 2y aja . emal 0n niigy eee.. ziiber nendee ici wiimaz22 aja z2ikluzt2zt ja p2al2gy waewalt ta mõikab icc midagy ta0lizezt äriajamizezt hihhii . pealee kõigee ici muu wõib ici 2ma reageerida nagu täi2zty ettearwamatult , näitex :D:D:D:D:D:D k0hee p0litzeizzee t0rmata ja (6) t2atada , 2t tema tütree zõpru plaanitax22 aamh.. mõrwata . iza 22??? mida aamh.. t2ab zelliztezt ici azjadezt pangatöötaja 22??? ja mida ta eee.. üldzee teha kammoon zaax 22???

Noorsoojutt

Sirvi läbi klassikaaslaste ajaveebid ning otsi noorsoojutu märksõnaskeemide seast endale meelepärane. Kopeeri see oma ajaveebi, kirjutades skeemi alla ka autori nime. Koosta märksõnade põhjal noorsoojutt, mida saaks avaldada ka näiteks koolilehes.

Kodune ülesanne

  1. Uuri välja viimastel aastakümnetel noorte slängi tulnud sõnade tšillima, hängima, cool, look, trend, image tähendus. Mida tähendavad need eesti noorte slängis? Kuidas saavad Sinu vanemad nende sõnade tähendusest aru? Kirjuta mõiste selgitused (sõnaraamatu tähendus, noorteslängis tähendus, vanemate arusaam) oma ajaveebi.
  2. Siinse postituse kommentaari kirjuta vähemalt 5 lausega, kuidas suhtud selliste sõnade tarvitamisse ja kas nende sõnade kasutuselevõtt on vajalik või mitte.

Tuesday, November 18, 2008

Süžee kava

Mõtle välja ühe toreda ja põneva noorsooainelise teose (romaan, jutustus, näidend) süžee ning koosta mindmapi abil märksõnaskeem. Märksõnad võiksid olla nt teemad, tegelased, aeg, koht, sündmused (algus, kesksed sündmused, lõpp), probleemid.

Monday, November 10, 2008

Jutustuse "Priska" analüüs

Koosta märksõnaskeem - http://www.text2mindmap.com/, kus analüüsid katkendit Merje Otova jutustusest "Priska". Kasuta märksõnadena järgmiseid punkte: jutustaja, tegelased, peategelane, aegruum, süžee, ainestik, probleemistik.

Võta aluseks kirjanduse õpikust skeem leheküljelt 45.

Esitluse kontroll ja ülespanek

Vaata üle, kas esitlus on korrektne: teksti suurus vähemalt 28, kirjaviis Normal, iga pildi all pildiallkiri, esitluse lõpus kasutatud allikate nimekiri.
Kui kõik on korras, võid esitluse publitseerida. Selleks kliki share-nupule ja vali Publish/embed ning publitseeri dokument (Publish document).
Selleks, et panna esitlus ajaveebi, kopeeri HTML-kood, võta ajaveebis uus postitus ning kleebi sinna kood.

Monday, November 3, 2008

Noorsoojutu esitlus

Koosta koos sõbraga google.docs-i esitlus ühe noorsoojutu kohta. Esitluses peavad olema järgmised lehed: teose autor ja tema lühitutvustus, tegevusaaeg ja -koht, teose teema, tegelased (pea- ja kõrvaltegelased), tegelaste iseloomustus, peamised sündmused, teose eripära, hinnang teosele.